SORGU SONUCU

 • - EUROGAP  tarafından sunulan tüm belgelendirme hizmetlerinden, belgelendirme kuruluşlarının müşterileri, yönetimleri belgelendirilmiş kuruluşların müşterileri, kamu kurumları, özel kuruluşlar, diğer kamu üyeleri, gerekli tetkik ve belgelendirme koşullarını sağladıkları ve EUROGAP ’ in itibarını, hizmet kalitesini, tarafsızlığını ve belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personelinin can ve mal güvenliğini riske sokmadıkları sürece yaralanabilirler.
 • - EUROGAP, gerçekleştirdiği tüm belgelendirme faaliyetleri kapsamında tüm müşterilerine aynı mesafede duracak, müşteriler arasında herhangi bir ayrım yapmayacaktır.
 • - EUROGAP adına belgelendirme faaliyetlerinde görev yapan kadrolu ve dış kaynaklı personelin dış kaynaklı baskılardan (ticari, mali, kişisel) etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınacak ve herhangi bir şekilde belgelendirme faaliyetine gölge düşürecek bir tutumda bulunmaları engellenecektir.
 • - EUROGAP , tüm belgelendirme faaliyetlerini, hiçbir kişi ya da kurumun etkisinde kalmadan, bağımsız,objektif olarak güvenilir bir şekilde sağlayacaktır.
 • - EUROGAP  üst yönetimi, belgelendirme faaliyetleri kapsamında hiçbir personeline belgelendirme kararına etki edecek olumlu ya da olumsuz yönde baskı yapmayacaktır.
 • - Belgelendirme kararında görev alacak komite üyeleri, belgelendirme kararının güvenilirliği ve tarafsızlığı adına denetimde görev almayan,herhangi şekilde denetlenen kuruluşla ilgisi olmayan kişilerden seçilecektir.
 • - Belgelendirme denetiminde görev alan denetim ekibi üyelerinin, denetlenen kuruluşla daha önceden herhangi bir çıkar ilişkisinin olmadığı garanti altına alınacaktır.
 • - Söz konusu denetim personeli, belgelendirilmiş kuruluş ya da kuruluşlara hiçbir koşulda EUROGAP  adına görev yaptığı sürece danışmanlık hizmeti vermeyecek, bu konuda herhangi bir telkinde bulunmayacaktır.
 • - EUROGAP bünyesinde tarafsızlığı riske sokacak tüm potansiyel riskler belirlenmiş, risklerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi için risk analizi yapılmış ve önleyici faaliyetler belirlenmiştir. Tanımlanan potansiyel risklerle karşılaşıldığında riskler için belirlenen uygulamaların kesinlikle dışına çıkılmayacak veya durum görmezden gelinip, farklı bir uygulamaya gidilmeyecektir.
 • - EUROGAP, tüm belgelendirme faaliyetlerinin prosesleri için risklerini ve bu riskler dışında kalan artık risklerini tanımlayarak rutin aralıklar ile gözden geçirerek takip edecektir.
 • - Pazarlama amacı ile müşterilere ya da danışman kişi ve kurumlara tanımlanmış şartların dışında taahhütlerde bulunulmayacak, herhangi bir kişi ya da kuruluşla ticari bir birlikteliğe gidilmeyecek ve belgelendirme hizmeti başka bir kişi ya da kurumun pazarlama aracı olarak kullanılmayacaktır.
 • - EUROGAP  adına görev yapan kadrolu ve dış kaynaklı denetim personeli, görevinin bir parçası olarak, denetim sürecinde müşterisi ya da müşterinin alakalı olduğu 3.şahıslar hakkında gördüğü, öğrendiği bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini her koşulda koruyacaktır.
 • - EUROGAP tarafından belgelendirilmiş müşteriler ile ilgili 3.şahıslara herhangi bir bilgi ve belge aktarımında bulunulmayacaktır.
 • - Belgelendirme faaliyetleri kapsamında ilişki içerisinde bulunulan kişi ya da kuruluşlara,EUROGAP'a özel olarak açıklanmış ya da basılı olarak teslim edilmiş herhangi bir doküman, metot, özel bilgi aktarılmayacaktır.
 • - İtirazlar ve şikâyetler, tarafından gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetleri kapsamında yürütülen uygulamalardan ve alınan kararlardan etkilenen müşteriler ve ilgili taraflar tarafından yapılabilir. Gelen itirazlar ve şikâyetler, konu olan durumdan bağımsız İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi tarafından bağımsız ve tarafsız olarak ele alınacak ve itiraz/şikâyet sahibi gizlilik esasına uygun olarak bilgilendirilecektir.
 • - EUROGAP ’in tarafsızlığına yönelik tehditlerin diğer kişi ve kuruluşların faaliyetlerden kaynaklanması durumunda bunların önlenmesine ve bertaraf edilmesine yönelik faaliyetler derhal planlanacak, gerektiğinde yasal yollara başvurulacaktır.
 • - EUROGAP belgelendirdiği ürünlerin; Tasarım, üretim, montaj, dağıtım veya bakım faaliyetlerinde bulunmayacaktır.
 • - EUROGAP , kendisinden kaynaklanan zararlar söz konusu olduğunda, eğer zararın sorumlusunun EUROGAP olduğu ispat edilirse her türlü yasal tazminatı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.   
 • - EUROGAP’ın reklâmlar dâhil olmak üzere mevcut ve potansiyel müşterilere sağladığı bilgiler doğru olup, her zaman da doğru bilgi sağlayacağını ve müşteriyi yanıltmayacağını taahhüt etmektedir

 

EUROGAP Uluslararası Standart Sertifikasyon Enstitüsü Adına

                             Ümit Yaşar ALPASLAN

Kuruluşumuz kendisine ait web sayfasından hizmet alanımızı ilgilendiren kendi yetki aldığımız konular ile beraber Türkiye de yasal yada ulusal kamuya açık tüm bilgileri yayınlamaktadır.

İÇERİK ETİKETLERİ:

Yetkili Olduğumuz Kurum ve Kuruluşlar

PERSONEL SİSTEMİ GİRİŞ

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

YUKARI