SORGU SONUCU

 • EUROGAP tarafından sunulan tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerimizden, müşteriler, kamu kurumları, özel kuruluşlar ve diğer kamu üyeleri EUROGAP’ın itibarını, hizmet kalitesini, tarafsızlığını faaliyetlerinde görev alan personelinin can ve mal güvenliğini riske sokmadıkları sürece yararlanabilirler.

  - EUROGAP, gerçekleştirdiği tüm uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle tüm müşterilerine aynı mesafede duracak, müşteriler arasında herhangi bir ayrım yapmayacaktır.

  - EUROGAP üst yönetimi, faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili herhangi bir ürünün veya hizmetin, tasarımı, üretimi, ticareti, sunumu veya pazarlamasını gerçekleştirmemektedir.

  - EUROGAP personeli, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde görev aldığı ürün veya hizmetlerin, tasarımı, üretimi, sunumu veya pazarlamasını gerçekleştiremez. Bu tür faaliyetler içerisinde olduğu takdirde, bu ürün veya hizmetlerle ilgili herhangi bir uygunluk değerlendirme faaliyetinde görev alamazlar.

  - EUROGAP adına tüm uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle görev yapan personelin dış kaynaklı baskılardan (ticari, mali, kişisel) etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınacak ve herhangi bir şekilde tüm faaliyetlerinin tarafsızlığına gölge düşürecek bir tutumda bulunmaları engellenecektir.

  - EUROGAP, tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerini, hiçbir kişi ya da kurumun etkisinde kalmadan, bağımsız, objektif olarak güvenilir bir şekilde sağlayacaktır.

  - EUROGAP üst yönetimi tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde hiçbir personeline uygunluk değerlendirme sonucuna etki edecek olumlu ya da olumsuz yönde baskı yapmayacaktır.

  -Tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde görev alan personelin, müşteriyle daha önceden herhangi bir çıkar ilişkisinin olmadığı garanti altına alınacaktır.

  -Tetkik ve denetim personeli, hizmet verilen kuruluş ya da kuruluşlara hiçbir koşulda EUROGAP adına görev yaptığı sürece danışmanlık hizmeti vermeyecek, bu konuda herhangi bir telkinde bulunmayacaktır.

  - Danışmanlık hizmetleri hiçbir şekilde EUROGAP uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile birlikte pazarlanmayacak ve hiçbir danışmanlık kuruluşuna uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili bir taviz veya finansal çıkar sağlanmayacaktır.

  - EUROGAP bünyesinde tarafsızlığı riske sokacak tüm potansiyel riskler belirlenmiş, risklerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi için risk analizi yapılmış ve önleyici faaliyetler belirlenmiştir. Tanımlanan potansiyel risklerle karşılaşıldığında riskler için belirlenen uygulamaların kesinlikle dışına çıkılmayacak veya durum görmezden gelinip, farklı bir uygulamaya gidilmeyecektir.

  - Pazarlama amacı ile müşterilere ya da danışman kişi ve kurumlara tanımlanmış şartların dışında taahhütlerde bulunulmayacak, herhangi bir kişi ya da kuruluşla ticari bir birlikteliğe gidilmeyecek ve uygunluk değerlendirme hizmeti başka bir kişi ya da kurumun pazarlama aracı olarak kullanılmayacaktır.

  -EUROGAP adına görev yapan personel, görevinin bir parçası olarak, faaliyet sürecinde müşterisi ya da müşterinin alakalı olduğu 3.şahıslar hakkında gördüğü, öğrendiği bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini her koşulda koruyacaktır.

  - EUROGAP müşterileri ile ilgili 3.şahıslara herhangi bir bilgi ve belge aktarımında bulunulmayacaktır.

  - Uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında ilişki içerisinde bulunulan kişi ya da kuruluşlara, EUROGAP’ a özel olarak açıklanmış ya da basılı olarak teslim edilmiş herhangi bir doküman, metot, özel bilgi aktarılmayacaktır.

  - İtirazlar ve şikâyetler, EUROGAP tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında yürütülen uygulamalardan ve alınan kararlardan etkilenen müşteriler ve ilgili taraflar tarafından yapılabilir. Gelen itirazlar ve şikâyetler, konu olan durumdan bağımsız İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi tarafından bağımsız ve tarafsız olarak ele alınacak ve itiraz/şikâyet sahibi gizlilik esasına uygun olarak bilgilendirilecektir.

  - EUROGAP’ın tarafsızlığına yönelik tehditlerin diğer kişi ve kuruluşların faaliyetlerden kaynaklanması durumunda bunların önlenmesine ve bertaraf edilmesine yönelik faaliyetler derhal planlanacak, gerektiğinde yasal yollara başvurulacaktır.

  - EUROGAP uygunluk değerlendirme faaliyeti hizmeti verdiği ürünlerin; Tasarım, üretim, montaj, dağıtım veya bakım faaliyetlerinde bulunmayacaktır.

  - EUROGAP başka bir belgelendirme kuruluşunun kalite yönetim sistemini belgelendirmemektedir.

  - EUROGAP, kendisinden kaynaklanan zararlar söz konusu olduğunda, eğer zararın sorumlusunun EUROGAP olduğu ispat edilirse her türlü yasal tazminatı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

  - EUROGAP’ın reklâmlar dâhil olmak üzere mevcut ve potansiyel müşterilere sağladığı bilgiler doğru olup, her zaman da doğru bilgi sağlayacağını ve müşteriyi yanıltmayacağını taahhüt etmektedir.

  - EUROGAP, faaliyetlerini ilgili akreditasyon standartlarına uygun olarak dokümante edilmiş bir yönetim sistemi çerçevesinde yürüteceğini taahhüt eder.

 

Kuruluşumuz kendisine ait web sayfasından hizmet alanımızı ilgilendiren kendi yetki aldığımız konular ile beraber Türkiye de yasal yada ulusal kamuya açık tüm bilgileri yayınlamaktadır.

İÇERİK ETİKETLERİ:

Üye olduğumuz Dernek ve STKlar

PERSONEL SİSTEMİ GİRİŞ

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

YUKARI